Code Enforcement מדובר בקודים לבנייה בארה"ב אשר מגדירים את הסטנדרטים הראויים לבניה ושיפוץ בתים בארה"ב ואשר מטרתם להבטיח כי עבודות השיפוץ והבניה יבוצעו בהתאם להנחיות כדי להבטיח את בטיחות המשתמש (למשל: קודים המדברים על עומסים מירביים מותרים), נוחות השימוש בנכס (למשל: קודים הקובעים את רוחב מפתח הדלת או את מרחק האסלה מהקיר), בריאות המשתמש (למשל: קודים המדברים על החומרים המשמשים לבניה ושיפוץ ו/או חומרים שאסור שימצאו במבנה מגורים). קודי שיפוץ ובניה דומים למעשה לרעיון תו התקן הקיים בישראל, אלא שאכיפת הביצוע שונה מאשר בישראל. ניתנת תשומת לב רבה בבניית בתים חדשים ובשיפוצים מאסיביים על ידי הרשויות. האכיפה מתבטאת בכך שפקחי העירייה מבצעים סיורים, מבקרים באתרים ומבקשים לראות היתרים (Permits) לביצוע העבודות. כמו כן, במידה והם מזהים ליקויים באתר הם עוצרים את העבודה. הפסקת עבודה יכולה להימשך עד 6 חודשים. 

כדי להבטיח את רצף העבודה וביצועה על פי הסטנדרטים המקובלים על הקבלן להוציא היתרים לביצוע העבודה ולעבור את כל הביקורות הנדרשות ע"י העירייה. במידה ולא עשה כן, יוכלו פקחי העירייה לדרוש לאחר סיום השיפוץ לדרוש את פירוק כל קירות הבית כדי לוודא שעבודות החשמל נעשו בהתאם לתקנים. אף אחד לא רוצה להיות במצב הזה ולכן מומלץ מאוד שלא לדלג על השלב הקריטי הזה, גם לטובת הפיקוח והבקרה שתזכו לו מגורם מוסמך וגם כדי שכספכם לא ירד לטימיון. לפני תחילת השיפוץ ובמהלכו חשוב מאוד: 1) להכין תוכניות שיפוץ מסודרות שעומדות בתקנים ובסטנדרטים. 2) להגיש את תוכניות השיפוץ לעירייה לפני תחילתו. 3) לשכור את שירותיהם של קבלנים אשר הנם בעלי רישיון מתאים לביצוע העבודות. 4) בכל סיום שלב, כפי שנדרש מהעירייה, להזמין ביקורת לבחינת השלב שבוצע וקבלת אישור למעבר לשלב הבא. 

ישנם שדות רבים הנכללים בקודים לבנייה בארה"ב וקודים אלה מתייחסים לסוגים רבים ושונים של מבנים. הפיקוח נעשה ע"י פקחים מומחים, כל אחד בתחומו, אשר בודק ביסודיות את אופן הביצוע ומתריע על ליקויים קיימים. הפקחים גם מבצעים ביקורות פתע באתרים השונים, גם אם יש בידי הקבלן היתרים לביצוע העבודה ואף בודקים את החומרים שבהם משתמש הקבלן כדי לוודא שהם עומדים בסטנדרטים המקובלים. עם סיום עבודות הבניה או השיפוץ, מתבצעת בדיקה מקיפה ומופק אישור אכלוס לנכס שבו התבצעו העבודות.

ישנה גם מחלקת תחזוקה ומשקי בית שתפקידה לבדוק מבנים קיימים שאינם במהלך בניה או שיפוץ ואשר התקבלה לגביהם תלונה להפרה של אחד מקודי הבטיחות. במקרה כזה, מגיע פקח הבודק את התלונה ומפיק דו"ח עם הליקוי או הליקויים שאיתר ואת הדרישה לתקנם. פירוש הדבר שגם אם הנכס שלכם אינו במהלך של בניה או שיפוץ, יכולה להיות מוגשת תלונה לגבי בטיחותו ואופן אחזקתו ותידרשו לטפל בה. בעקבות כך, עולה הצורך בשכירת שירותיה של חברת ניהול טובה שתפקח על אחזקת הנכס ומפקח שיבדוק את הנכס טרם הקנייה.